ECORYS

 

                                                                           

W latach 2011- 2013 w naszej szkole realizowaliśmy projekt pod hasłem: 

Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery – innowacyjny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Program rozwijał zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych oraz przedsiębiorczości poprzez wdrażanie do praktyki metody projektów jako głównej strategii zwiększającej szanse edukacyjne uczniów. Program w znaczący sposób wpłął  również na zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Nauczyciele przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości wspierali uczniów gimnazjum, którzy wykonywali projekty z ww. dziedzin. W zależności od możliwości i zainteresowań uczniów oraz charakteru przedmiotu projekty miały charakter badawczy, techniczny lub organizacyjny. Polegały na opracowaniu i upowszechnianiu projektów wspierających rozwój zainteresowań i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach niestandardowych w obrębie nauk matematycznych, związanych z rozpoznawaniem i definiowaniem problemów badawczych, stosowaniem metod badawczych w obrębie nauk przyrodniczych oraz wdrażaniem rozwiązań wspierających kształtowanie postaw przedsiębiorczych.