Rekrutacja 2016-2017

 

 

 

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Szanowni Rodzice

1 CZERWCA 2017 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017, która będzie trwała
do 22 CZERWCA 2017r. do godziny 12:00

 • Postępowanie uzupełniające: 11 - 13 lipca 2016r. do godziny 12.00.

W elektronicznym naborze do klas pierwszych publicznych gimnazjów uczestniczą jedynie gimnazja prowadzone przez Miasto Łódź.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:      

https://lodz.gimnasio.pl

 

 1. Kandydaci do gimnazjów przyjmowani są na podstawie:

 

 1. ZGŁOSZENIA – do gimnazjum, w obwodzie którego kandydat mieszka, przyjęty jest
  on z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do gimnazjum jest równoznaczne z przyjęciem ucznia). Kandydat może wybrać oddział ogólnodostępny lub oddział integracyjny jeżeli funkcjonuje w danym gimnazjum.
 2. WNIOSKU – do gimnazjum spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria,

do klasy sportowej, bez względu na to, czy jest to gimnazjum obwodowe, czy pozaobwodowe, po spełnieniu określonych warunków
i kryteriów przyjęcia,

do klasy dwujęzycznej, bez względu na to, czy jest to gimnazjum obwodowe, czy pozaobwodowe, po spełnieniu określonych warunków
i kryteriów przyjęcia

 1. SKIEROWANIA – dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych lub szkół/placówek kształcenia specjalnego (Skierowania wydaje organ prowadzący na wniosek rodziców). Uczniowie ci nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji.

 

 • LAUREACI Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum, publicznego gimnazjum integracyjnego, publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału integracyjnego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20e ust. 2 i art. 20f ust. 1.
 • ZGŁOSZENIE wyboru gimnazjów, w obwodzie której kandydat mieszka należy  wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w gimnazjum obwodowym.
 • WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznego gimnazjum spoza obwodu lub oddziału sportowego, czy dwujęzycznego (wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) należy  wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć tylko w gimnazjum wybranym w  I preferencji.

Podanie o wydanie SKIEROWANIA ucznia do oddziału integracyjnego lub szkoły/placówki kształcenia specjalnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składa się w kancelarii Wydziału Edukacji przy ul Krzemienieckiej 2b)
w dniach 01.06 – 22.06.2016r.

 

Obwód szkoły

 

Kryteria naboru do klas pierwszych

dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły:

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznego gimnazjum zamieszkujący w obwodzie szkoły przyjmowani są do niej z urzędu.

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum:

 

L.p.

Kryterium przyznawania punktów

Ilość punktów

Potwierdzenie

1.              

Rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tego samego publicznego gimnazjum co kandydat lub już do niego uczęszcza

14 pkt.

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, że rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tego samego publicznego gimnazjum co kandydat lub już do niego uczęszcza

2.              

Kandydat uczęszczał, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja, do szkoły podstawowej znajdującej się w obwodzie publicznego gimnazjum, o przyjęcie do którego się ubiega

10 pkt.

Zaświadczenie wydane przez szkołę podstawową potwierdzające, że kandydat uczęszczał w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja, do szkoły podstawowej znajdującej się w obwodzie gimnazjum, o przyjęcie do którego się ubiega;

3.              

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do żłobka lub przedszkola lub innych szkół znajdujących się w obwodzie publicznego gimnazjum, o przyjęcie do którego się ubiega

5 pkt.

Zaświadczenie wydane przez żłobek, przedszkole lub szkołę potwierdzające, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do żłobka lub przedszkola lub innych szkół znajdujących się w obwodzie gimnazjum, o przyjęcie do którego kandydat się ubiega.

4.              

Procentowe wyniki kandydata z części pierwszej i drugiej sprawdzianu, o którym mowa w art. 3 pkt 21a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pomnożone przez 0,2

40 pkt.

max

Kopia zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

5.              

Świadectwo ukończenia przez kandydata szkoły podstawowej z wyróżnieniem

5 pkt.

Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

6.              

Co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

5 pkt.

Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 
Wszystkich kandydatów zainteresowanych przyjęciem do pierwszej klasy naszego gimnazjum w roku szkolnym 2016/17  prosimy o zaznajomienie się z zasadami naboru  na stronie UMŁ
http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/gimnazja/


Harmonogram

 • od dnia 1 czerwca 2017
  do dnia 22 czerwca 2017
  do godz. 12:00

 

 • elektroniczne wypełnianie i dostarczenie do wybranego gimnazjum zgłoszenia lub wniosku oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych przez gimnazjum
 • 16 maja 2017
  do dnia 31 maja

 

 • przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu uzdolnień językowych w postępowaniu rekrutacyjnym
 • do dnia 3 czerwca 2017

 

 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu uzdolnień językowych
 • od dnia 24 czerwca 2017
  do dnia 28 czerwca 2017
  do godz. 12:00

 

 • uzupełnienie wniosków o przyjęcie do gimnazjum (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu
 • od dnia 29 czerwca 2017
  do dnia 1 lipca 2017 

 

 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych przez gimnazjum
 • 6 lipca 2017
  do godz. 12:00

 

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 6 lipca 2017 od godz. 12:00
  do dnia 8 lipca 2017
  do godz. 12:00

 

 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 11 lipca 2017
  do godz. 12.00
 • podanie do publicznej wiadomości list uczniów przyjętych oraz nieprzyjętych