Rekrutacja III klasa

 

Za chwilę kończycie szkołę i będziecie starali dostać się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej. Poniżej kilka informacji dotyczących przeliczania egzaminu, świadectwa i osiągnięć.

 

Za co i ile możesz otrzymać punktów?

 

100 punktów - Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punkta .

 

100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

Łącznie możesz otrzymać 200 punktów.

Pamiętaj sprawdź, za co, ile i jak naliczane będą punkty w szkole, którą wybrałeś.

  • Sposób przeliczania na punkty ocen z wybranych przez daną szkołę przedmiotów:

15 punktów - stopień celujący

13 punktów - stopień bardzo dobry

11 punktów - stopień dobry

7 punktów - stopień dostateczny

2 punkty - stopień dopuszczający

7 punktów -świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum, obejmujących osiągnięcia także z lat ubiegłych:

  • uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty:

           * 11 punktów - jeden tytuł

           * dodatkowo 2 punkty - za dwa i więcej tytułów,

  • zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach interdyscyplinarnych i tematycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim:

          * 5 punktów - w jednym konkursie,

          * dodatkowo 2 punkty - w dwóch i więcej konkursach,

  • zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w grach zespołowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim:

           * 5 punktów - w jednej dyscyplinie,

           * dodatkowo 2 punkty - dwóch i więcej dyscyplinach,

  • 3 punkty - zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym,
  • 3 punkty - zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym,
  • 3 punkty - osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego.